Theera Music

“BASS” ON TRUE STORY
ตบจริง เจ็บจริง ประสบการณ์จริง !!
Workshop จากประสบการณ์จริง ของ 3 สุดยอดมือเบสแนวหน้าของเมืองไทย
• นอ PAUSE
• ป๊อก ZEAL
• โต THE PARKINSON