Theera Music

ไม่มีมือกลองคนไหนไม่รู้จัก Zildjian เพราะ Zildjian คือฉาบที่อยู่ในใจและอยู่ในชุดกลองของมือกลองทั่วโลกมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง  Zildjian ยังเป็นหนึ่งในบริษัทเครื่องดนตรีที่เก่าแก่ที่สุดคือกว่า 400 ปี

ไม่เพียงแค่ความเป็น Traditional อย่างส่วนผสมของเนื้อโลหะที่เป็นเอกลัษณ์ของเสียงฉาบของ Zildjian ที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น แต่ Zildjian ยังเป็นหนึ่งในบริษัทเครื่องดนตรีที่มี Innovation มากที่สุด

 ทั้งในด้านกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัยในทุกขั้นตอนเพื่อที่จะควบคุมคุณภาพของฉาบแต่ละใบ รวมไปถึงความร่วมมือกับศิลปินต่างๆ ในการออกแบบและสร้างสรรเสียงใหม่ๆ ให้กับซาวนด์กลองของมือกลองต่าง ๆ ทั่วโลก

ปัจจุบัน Zildjian ยังครอบคลุมไปถึงอุปกรณ์กลองต่าง ๆ และเป็นเจ้าของบริษัทผู้ผลิตไม้กลองชั้นนำอย่าง Vic Firth ทำให้ Zildjian เป็นหนึ่งในผู้ผลิตอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับกลองที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในระดับโลก

และเป็นบริษัทเดียวที่ฉาบทุกใบและไม้กลองทุกคู่ผลิตจากโรงงานในประเทศอเมริกาเท่านั้น

 

www.zildjian.com

Categories